Quảng cáo Máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR để bán đấu giá này đã được bán và không được đưa vào tìm kiếm!
Các quảng cáo tương tự
máy kéo bánh lốp Valtra T254 Versu Valtra T254 Versu 89.500 € Máy kéo bánh lốp 2018 5050 m/giờ Đức, Holle-Grasdorf
máy kéo bánh lốp Valtra t254 versu Valtra t254 versu 99.500 € Máy kéo bánh lốp 2018 4250 m/giờ Pháp, Fr-68640 Muespach
máy kéo bánh lốp Valtra T203 Valtra T203 50.900 € Máy kéo bánh lốp 2012 6969 m/giờ Na Uy, HEIMDAL
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR
Đã bán
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 2
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 3
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 4
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 5
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 6
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 7
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 8
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 9
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 10
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 11
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 12
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 13
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 14
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 15
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 16
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 17
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 18
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 19
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 20
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 21
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 22
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 23
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 24
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 25
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 26
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 27
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 28
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 29
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 30
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 31
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 32
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 33
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 34
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 35
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 36
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 37
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 38
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 39
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 40
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 41
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 42
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 43
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 44
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 45
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 46
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 47
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 48
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 49
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 50
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 51
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 52
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 53
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 54
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 55
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 56
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 57
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 58
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 59
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 60
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 61
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 62
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 63
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 64
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 65
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 66
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 67
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 68
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 69
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 70
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 71
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 72
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 73
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 74
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 75
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 76
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 77
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 78
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 79
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 80
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 81
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 82
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 83
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 84
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 85
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 86
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 87
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 88
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 89
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 90
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 91
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 92
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 93
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 94
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 95
máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR hình ảnh 96
1/96
Thương hiệu Valtra
Mẫu N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR
Năm sản xuất 2018
Thời gian hoạt động 2480 m/giờ
Khối lượng tịnh 6425 kg
Địa điểm Na Uy Løten
Đặt vào Thg 9 12, 2023
ID hàng hoá của người bán CU6247
Đấu giá 1
Ngày thực hiện 2023-09-12 00:49
Ngày kết thúc 2023-09-18 14:00
Mô tả
Xe xúc trước
Động cơ
Thể tích 4910 cm³
Buồng lái
Hệ thống điều hòa
Tình trạng
Tình trạng đã qua sử dụng
Thêm chi tiết
Màu sắc đỏ

Thêm chi tiết — Máy kéo bánh lốp Valtra N174 komplett traktorpakke. TRAKTOR, LASTER, HENGER OG UTSTYR

Tiếng Na Uy
2018 Valtra N174 komplett traktorpakke. Traktor har fulgt service og vedlikehold. Godt utstyrt.

* 50KMT
* 2018 GIGANT HENGER
* LASTER MED TREDJE-FUNKSJON
* FRONHYDRAULIKK
* SOMMER OG VINTERHJUL
* FJÆRENDE FRAMAKSLING
* FJÆRENDE HYTTE
* FMG SLK15 KLAPPVINGESKUFFE
* 2014 WESTBJØRN STRØKASSE
* 1999 KOST MED OPPSAMLER
* SNØFRESER
* PALLEGAFLER
* SKUFFE


Dimensjoner, lasteevne og tilhengervekt:

* Lengde 5405 mm
* Bredde 2550 mm
* Egenvekt 6425 kg
* Tillatt totalvekt 11000 kg
* Maks nyttelast 4500 kg
* Maksvekt tilhenger med bremser 32000 kg
* Maksvekt tilhenger uten bremser 3500 kg
* Maksvekt foraksel 5000 kg
* Maksvekt bakaksel 8000 kg

Dimensjoner, lasteevne og tilhengervekt:

* Lengde 6340 mm
* Bredde 2536 mm
* Høyde 1880 cm
* Egenvekt 4120 kg
* Tillatt totalvekt 16000 kg
* Maks nyttelast 11880 kg
* Maksvekt tilhengerkobling 3000 kg
* Maksvekt foraksel 15000 kg

Merke: Valtra
Modell: N174
Effekt: 201
Bakrutepusser
Brakett og hydraulikksentral for frontlaster
Elektronisk hydraulikk
Fjærende framaksel
Fjærende hytte
Fronthydraulikk
Hurtiggir
Hydraulisk tilhengerbrems
Kløtsjfritt vendegir
Komplett frontlaster
Passasjersete
Trinnløs transmisjon
Hiển thị toàn bộ nội dung mô tả
Máy kéo bánh lốp Valtra
Kết quả tìm kiếm: 292 quảng cáo
Hiển thị
Đăng ký theo dõi